Ngày 6/9/2017, Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã có công văn số 5558/UBND-NCPC gửi các Sở, ban, ngành TP, các cơ quan Trung ương đóng trên thành phố, UBND các quận, huyện, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Khu công nghệ cao thành phố yêu cầu triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10/2017.

Theo đó, với mục đích nâng cao nhận thức đối với cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình đối với công tác phòng cháy và chữa cháy, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy, Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 3751/KH-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tập trung đẩy mạnh phổ biến thông tin, tuyên truyền, vận động sâu rộng việc chấp hành các quy định pháp luật, các chỉ thị của Trung ương và thành phố về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các Sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện củng cố kiện toàn hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ. Nghiên cứu nắm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về PCCC như về trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành theo Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an về quy định trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành và Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, đồng thời chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra nhằm phát hiện các sơ hở, thiếu sót về PCCC để có biện pháp khắc phục kịp thời và tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ thuộc phạm vi quản lý.

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 22/2013/CT-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn cháy lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu quả.

Căn cứ tình hình thực tế, các sở, ban, ngành, quận, huyện tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” như thi tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, tổ chức xe hoa, xe loa cổ động, tổ chức mít tinh, hội thao, hội thảo, diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… tạo nên phong trào phòng cháy và chữa cháy sôi nổi, thực sự là ngày hội toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy.

 Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng, tổ chức tuyên truyền các hoạt động về PCCC nhân dịp 04/10 và mùa khô năm 2018 bằng những nội dung, hình thức thích hợp, tổ chức xây dựng các chủ đề, phóng sự, tiểu phẩm về PCCC hướng dẫn, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác PCCC. Đài Truyền hình thành phố tăng cường phát sóng tại các khung giờ cao điểm các phim tư liệu, các hình ảnh tuyên truyền về PCCC, các phóng sự nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, cách làm hay trong công tác PCCC để cổ vũ, động viên các tổ chức, cá nhân nhằm tạo ra hiệu quả có tính lan tỏa trong xã hội.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố kẻ, vẽ, treo các pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy dọc các trục đường chính, các trung tâm và nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố để góp phần giáo dục ý thức của người dân trong việc PCCC.

Sở Tư pháp phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố tổ chức phổ biến kiến thức, pháp luật và in ấn các ấn phẩm về công tác phòng cháy và chữa cháy để tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, tập trung vào đối tượng là hộ gia đình và hộ gia đình kết hợp với sản xuất kinh doanh ở khu dân cư.

 Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa. Hướng dẫn cơ sở kịp thời khắc phục các sơ hở, thiếu sót về PCCC. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ đối với các cơ sở cố ý vi phạm về PCCC có nguy cơ trực tiếp dẫn đến cháy, nổ hoặc nếu xảy ra cháy, nổ sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tăng cường công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu ở mức cao, xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ xảy ra.

Tham mưu hướng dẫn thành lập Đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của UBND thành phố được truyền đạt tại Công văn số 8270/VP-NCPC ngày 23/6/2017 của Văn phòng UBND thành phố về kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn thanh tra Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp xử lý cơ sở có nguy cơ cháy, nổ xen cài trong khu dân cư trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2015 - 2018).

Phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức diễn tập phương án chữa cháy - cứu hộ, cứu nạn có nhiều lực lượng tham gia tại một số khu dân cư.

UBND Thành phố giao Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.